Windykacja Południe

Oferta windykacji

Masz do czynienia z profesjonalistami

Nasza oferta windykacji

Windykacja osób fizycznych


W ramach Naszych usług oferujemy ściąganie wierzytelności od osób fizycznych prowadzących i nie prowadzących działalność gospodarczą.Windykacja przedsiębiorstw


W ramach Naszych usług oferujemy:
- stałą obsługę windykacyjną podmiotów gospodarczych na etapie polubownym, sądowym i egzekucyjnym,
- windykację pojedynczych wierzytelności wynikających z obrotu gospodarczego.

Proces windykacji i wynagrodzenie

Proces windykacji składa się z kilku etapów: działania polubowne, w przypadku braku skuteczności działań polubownych sprawa trafia do sądu, a potem do właściwego i skutecznego komornika.
Wynagrodzenie będzie płatne po jego wyegzekwowaniu od Dłużnika.

Windykacja osób fizycznych

W ramach Naszych usług oferujemy ściąganie wierzytelności od osób fizycznych prowadzących i nie prowadzących działalność gospodarczą.
Nie windykujemy wierzytelności:
- alimentacyjnych,
- zasądzonych w wyrokach karnych,
- przedawnionych.
Maksymalna prowizja za odzyskanie wierzytelności od osób fizycznych wynosi 10 % od kwoty odzyskanych pieniędzy. Nie pobieramy opłat wstępnych, jak również zaliczek na koszty postępowania sądowego. W przypadku bezskutecznej windykacji wierzyciel nie ponosi żadnych kosztów tj. nie zwraca nam żadnych kwot. Jedynie w przypadku, gdy Wierzyciel wprowadził Nas w błąd co do istnienia Wierzytelności tj. posłużył się podrobionymi dokumentami albo Wierzytelność została zapłacona przez Dłużnika jest zobowiązany zapłaty do prowizji w kwocie 10 % egzekwowanej sumy i zwrotu wszelkich udokumentowanych kosztów poniesionych przez Naszą Kancelarię

Windykacja przedsiębiorstw

W ramach Naszych usług oferujemy:
- stałą obsługę windykacyjną podmiotów gospodarczych na etapie polubownym, sądowym i egzekucyjnym,
- windykację pojedynczych wierzytelności wynikających z obrotu gospodarczego.
W ramach zlecenia windykacji oferujemy:
- reprezentacje Wierzyciela na etapie polubownym. Dążenie do podpisania ugody przez dłużnika i zapłatę przez Niego długu w ciągu jednego miesiąca od zawarcia ugody,
- reprezentacja Wierzyciela na etapie sądowym, jak również przed mediatorem sądowym czy też Sądem Polubownym. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej dysponujemy polisą OC w kwocie 1,2 miliona złotych. Prawie 20 letnie doświadczenie pozwala Nam na szybkie przeprowadzenia sądowego, oraz uzyskanie tytułu zabezpieczenia, co do kwoty objętej pozwem.
- reprezentacja Wierzyciela na etapie egzekucyjnym. Pozostajemy w kontakcie z najbardziej skutecznymi Komornikami w Polsce. Wskazując na to, że zaliczkujemy wszystkie koszty postępowania sądowego, zabezpieczającego, egzekucyjnego Nasza oferta jest bezkonkurencyjna na rynku polskim.

Proces windykacji i wynagrodzenie

Proces windykacji składa się:
1) Działania polubowne. Skłonienie dłużnika do zapłaty w ciągu 14 dni albo zapłaty w 4 równych tygodniowych ratach. W przypadku zgody Wierzyciela liczba, wysokość, okres rat może być przedłużony do 2 miesięcy.
2) W przypadku braku skuteczności działań polubownych kierujemy sprawę do właściwego Sądu uiszczając jednocześnie za Wierzyciela opłaty sądowe. Wraz z pozwem składamy wniosek o zabezpieczenia roszczenia na znanych Nam składnikach majątkowych Dłużnika tj. rachunkach bankowych, nieruchomościach.
3) Brak zapłaty przez Dłużnika należności na etapie sądowym powoduje szybkie skierowanie sprawy do właściwego, a przede wszystkim skutecznego Komornika Sądowego. Wraz z wnioskiem egzekucyjnym uiszczamy konieczne zaliczki na wydatki egzekucyjne tj. korespondencje, KIR-OGNIVO, zajęcia rachunków bankowych, znanych Nam Wierzytelności. Przyspiesza to sprawę o 3 tygodnie.

Jeżeli nie uda Nam się odzyskać Wierzytelności na etapie egzekucyjnym to na wniosek Wierzyciela składamy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Dłużnika. Często jest to jedyna szansa na odzyskanie Wierzytelności.

Wynagrodzenie.
Naszym Wynagrodzeniem na etapie polubownym są odzyskane od Dłużnika zryczałtowane koszty windykacji na podstawie ustawy z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
Zgodnie z art. 10 w/w ustawy koszty windykacji (rekompensata za koszty odzyskiwania należności) wynoszą:
1) 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;
2) 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;
3) 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.

Wynagrodzenie będzie płatne dopiero po jego wyegzekwowaniu od Dłużnika.

W przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego Wynagrodzeniem będzie wyegzekwowany zwrot poniesionych opłat sądowych, zaliczek, kosztów procesu. Wierzyciel otrzymuje wyegzekwowane świadczenie główne i odsetki za opóźnienie, Nasza Kancelaria resztę sumy.

Wierzyciel nie ponosi żadnych kosztów na Naszą rzecz w przypadku nie odzyskania należności od Dłużnika.

Już od 2003 roku

Skuteczna windykacja - z tego słyniemy, to nas wyróżnia

Stworzyliśmy zespół specjalistów, którzy sprawami windykacyjnymi zajmują się kompleksowo – począwszy od przyjęcia dokumentów od Klienta, przez tryb polubowny (wezwania i kontakt telefoniczny), tryb sądowy (pisma procesowe i zastępstwo procesowe) oraz tryb egzekucyjny (we współpracy z zaprzyjaźnionymi kancelariami komorniczymi), aż do skutecznego odzyskania pieniędzy lub postanowienia o bezskuteczności egzekucji (co pozwala na odliczenia podatkowe).

Wszystko to sprawia, że zapewniamy kompleksową usługę dla Klienta. Jeżeli jesteście Państwo zmęczeni korporacyjnym modelem współpracy, to WINDYKACJA POŁUDNIE zapewnia wysokiej jakości system usług, gdzie każdemu Klientowi dedykowany jest jeden, wybrany pracownik, który asystuje Państwu przy całym procesie odzyskiwania wierzytelności.

Szukasz pomocy?

Skontaktuj się z nami